ORIGINAL FISHBALL SERIES

Image

A01

Xito Fish Ball
纯西刀鱼丸
500 gm | Fresh

A01s

Xito Fish Ball
纯西刀鱼丸
160 gm | Fresh

A04

Fresh Fish Ball
鲜鱼丸
1 kg | Fresh

A39

Xito B Fish Ball
西刀B鱼丸
500 gm | Fresh

A05

Fresh Fish Ball
鲜鱼丸

500 gm | Fresh

A05s

Fresh Fish Ball
鲜鱼丸

160 gm | Fresh

A12

Xiao Shou Yuan
小熟丸
180 gm | Frozen

A12

Xiao Shou Yuan
小熟丸
1 kg | Frozen

AS01

Fish Ball (Small)
小白丸

300 gm | Frozen
Image

A10

Fish Ball (Big)
大白丸

500 g | Fresh

AS02

Fish Ball (Big)
大白丸
300 g | Frozen

SEALICIOUS FISH BALL SERIES

Image

AS07

Laksa Ball
辣沙丸

300 gm | Frozen
Image

A03

Fish Noodle
鱼面

200 gm | Frozen
Image

B07

Fish Paste
鱼浆
1 kg | Fresh | Frozen

J21

Cuttlefish Paste
苏东浆

1 kg | Fresh | Frozen

GOLDEN FISH BALL SERIES

Image

A11

Fried Fish Ball
炸鱼丸
500 gm | Fresh

AS03

Fried Fish Ball
炸鱼丸
300 gm | Frozen

A33

Fried Fish Ball
炸鱼丸

2.5 kg | Frozen
Image

A52

Cai-Guo
菜果
13 pcs | Frozen
Image

AS05

Vegetable Ball
蔬菜丸

300 gm | Frozen
Image

AS06

Vegetable Roll
蔬菜条
300 gm | Frozen

FISH CAKE SERIES

Image

A09

Fried Fish Cake
炸鱼饼

500 gm | Frozen | Fresh
Image

A58

Kek Ikan Emas
黄金西刀饼
1 pc | Frozen
Image

A31

Big Fish Cake
大饼

500 gm | Fresh

A31F

Frozen Big Fish Cake
大饼

1 kg | Frozen
Image

A08

Frozen White Fish Cake
冷冻白鱼饼

500 gm | Frozen
Image

AA2

Xito Fish Cake
西刀炸饼
4 pcs | Frozen

A36

Emperor Fish Cake
富贵饼
500 gm | Frozen
Image

A23

Kek Ikan 
5条鱼饼

5 pcs | Frozen
Image

A55

Banana Fish Cake
香蕉果

16 pcs | Frozen
Image

A19

Mini Fish Cake
迷你饼

1 kg | Frozen
Image

A51

Fried Flying Fish Cake
小飞鱼
500 gm | Frozen
Image

A65

O Kim Fish Cake
黑金鱼饼
500 gm | Frozen

GOLDEN FISH CAKE SERIES

Image

A13

Xiao Chang Bing
小长饼

7 pcs | Frozen
1 kg | Frozen
Image

A14

Xiao Yuan Bing
小圆饼
16 pcs | Frozen

FUN ROLL SERIES

Image

C96

Rainbow Roll
彩虹卷

3 pcs | Frozen
Image

C109

5 Flavour Fish Roll
五香条

6 pcs | Frozen

FUN BITES SERIES

Image

B36

Yuba Fish Roll
腐皮鱼卷
20 pcs | Frozen
Image

C111

Fish Popcorn
古佬鱼

300 gm | Frozen
Image

C106

Seafood Tofu
海鲜豆腐

250 gm | Frozen
    1 kg  | Frozen